• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Антикорупційна програма на 2018 рік

Опубліковано 07 лютого 2019 року, 00:40

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної служби морського та річкового транспорту України на 2018 рік

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Державної служби морського та річкового транспорту України на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма Морської адміністрації на 2018 рік) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 23 серпня 2017 року № 576-р «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі − Національне агентство) від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Відповідно до Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 1095, Морська адміністрація є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

У своїй діяльності Морська адміністрація керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Загальна відомча політика Морської адміністрації щодо запобігання і протидії корупції в апараті Морської адміністрації та її міжрегіональних управліннях ґрунтується на принципах законності та верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, об’єктивності та неупередженості, прозорості та відкритості, доступності, залучення громадськості до виконання антикорупційних заходів.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Морської адміністрації та її міжрегіональних управліннях, є:

 • вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень
  чи правопорушень, пов’язаних із корупцією, в апараті Морської адміністрації
  та її міжрегіональних управліннях;
 • виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання завдань
  в апараті Морської адміністрації та її міжрегіональних управліннях;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих актів Морської адміністрації щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків;
 • вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
 • проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення їх кваліфікації та професійного рівня;
 • забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
 • інформування громадськості про результати роботи Морської адміністрації та її міжрегіональних управліннях;
 • забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Морською адміністрацією;
 • забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті Морської адміністрації;
 • залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, співпраця з антикорупційними відомствами.

Метою Антикорупційної програми Морської адміністрації на 2018 рік є впровадження ефективної системи запобігання корупції в діяльності Морської адміністрації та її міжрегіональних управлінь, подальше застосування та удосконалення механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Морської адміністрації.

Антикорупційною програмою Морської адміністрації на 2018 рік визначено конкретні кроки для запобігання та мінімізації корупційних та повʼязаних з корупцією правопорушень державними службовцями, службовцями та працівниками Морської адміністрації, її міжрегіональних управлінь. При її розробленні враховувались результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Морської адміністрації.

В Антикорупційній програмі Морської адміністрації на 2018 рік міститься звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації на 2018 рік, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, процедури періодичного моніторингу та оцінки її виконання, періодичного її перегляду.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, визначення осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Важливим напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є оцінка корупційних ризиків, яка спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють виникненню корупційних схем.

Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31, та наказу Державної служби морського та річкового транспорту України від 14.08.2018 № 33 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Державній службі морського та річкового транспорту України».

З метою проведення оцінки корупційних ризиків наказом Морської адміністрації від 07 вересня 2018 року №44 утворено комісію з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія ), затверджено положення про Комісію та визначено її склад.

Для залучення громадянського суспільства до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації на офіційному веб-сайті Державної служби морського та річкового транспорту України розміщено повідомлення про початок роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та затвердження Положення про цю Комісію, інформацію про засідання та затверджений робочий план Комісії з оцінки корупційних ризиків.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації затверджено звіт (додається), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, а також визначено осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування Сектор запобігання та виявлення корупції Морської адміністрації надає на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Для досягнення цілей, поставлених цією програмою, та для належного залучення всіх працівників Сектором запобігання та виявлення корупції Морської адміністрації у 2018 році заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції, а саме:

 1. проведення інформаційних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (вересень);
 2. проведення інформаційних заходів з метою роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію (жовтень) ;
 3. проведення інформаційних заходів з питань етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (листопад);
 4. проведення інформаційних заходів з питань декларування (грудень).

Матеріали інформаційних заходів розміщуються на офіційному веб-сайті Морської адміністрації у рубриці «Протидія корупції».

Перелік вищезазначених заходів не є вичерпним та буде доповнюватися за результатами моніторингу реалізації та вивчення ситуації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками та державними службовцями Морської адміністрації.

Також слід зазначити, що організація проведення навчань з підвищення кваліфікації працівників та державних службовців Морської адміністрації, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, здійснюється Управлінням персоналом Морської адміністрації.

На четвертий квартал 2018 р. планується участь працівників та державних службовців Морської адміністрації як в професійних програмах підвищення кваліфікації, так і в тематичних короткострокових семінарах з питань запобігання корупції, які проводяться на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

У разі організації Національним агентством, іншими уповноваженими органами семінарів, тренінгів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, буде забезпечена участь як представників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, так і інших державних службовців та працівників Морської адміністрації у таких заходах з подальшим поширенням інформаційних матеріалів.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Морської адміністрації

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), склад якої затверджено наказом Морської адміністрації від 07.09.2018 № 44 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Державній службі морського та річкового транспорту України та затвердження Положення про неї». До складу Комісії включено осіб, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Морської адміністрації, зокрема представників Управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, Сектора запобігання та виявлення корупції, представників громадськості (за згодою).

До роботи Комісії можуть залучатися інші державні службовці та працівники структурних підрозділів Морської адміністрації та її територіальних органів.

Засідання Комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або переглядом Антикорупційної програми Морської адміністрації. Засідання Комісії проводяться з ініціативи Голови Комісії. Рішення Комісії оформляється протоколом, що є підставою для внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми Морської адміністрації.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та моніторинг виконання здійснюється Сектором запобігання і виявлення корупції Морської адміністрації.

Незалежний громадський контроль за виконанням Антикорупційної програми Морської адміністрації здійснюється залученими громадськими організаціями.

Про хід виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації Сектором запобігання і виявлення корупції Морської адміністрації інформує Національне агентство та Міністерство інфраструктури України.

У свою чергу, Антикорупційна програма Морської адміністрації підлягає перегляду (в тридцятиденний термін) у разі:

 • затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;
 • ідентифікації нових корупційних ризиків;
 • надання пропозицій Національним агентством;
 •  якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою Морської адміністрації, у процесі їх реалізації.

Начальник Сектора з питань запобігання та виявлення корупції

 

ОПИС ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби морського та річкового транспорту України, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

ТАБЛИЦЯ оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України