• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про затвердження Положення про Громадську раду при Державній службі морського та річкового транспорту України

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 15 січня 2019 № 12
Опубліковано 15 січня 2019 року, 01:09

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», наказу Державної служби морського та річкового транспорту України «Про затвердження складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України» від 09.11.2018 № 132, з метою налагодження ефективної роботи Громадської ради, визначення її основних завдань, структури, керівних та робочих органів, а також прав і повноважень її членів , н а к а з у ю:

1. Затвердити Положення про Громадську раду при Державній службі морського та річкового транспорту України, що додається.

2. Департаменту надання адміністративних послуг розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби морського та річкового транспорту України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Голова Д.ПЕТРЕНКО

СХВАЛЕНО
Громадською радою при Державній службі морського та річкового транспорту України
протокол засідання від «13» грудня 2018 року № 2
ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від «15» січня 2019 року № 12

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державній службі морського та річкового транспорту України

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Громадська рада при Державній службі морського та річкового транспорту України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Положення про Громадську раду розробляється й приймається Громадською радою та затверджується Державною службою морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація).

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4. Основними завданнями Громадської ради є:

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю Морської адміністрації;
 • сприяння врахуванню Морською адміністрацією громадської думки під час реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту.

ІII. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 1. готує та подає Морській адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 2. готує та подає Морській адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 3. подає Морській адміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Морська адміністрація проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, удосконалення роботи Морської адміністрації;
 4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Морської адміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Морська адміністрація;
 5. здійснює громадський контроль за врахуванням Морською адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться в її володінні, а також дотриманням Морською адміністрацією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Морської адміністрації та в інший прийнятний спосіб;
 7. збирає, узагальнює та подає Морській адміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;
 9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

6. Громадська рада має право:

1) утворювати робочі органи:

 • постійні (правління, секретаріат, комітети);
 • тимчасові (експертні та робочі групи, комісії тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Морської адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

7. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки. Повноваження припиняються після затвердження нового складу Громадської ради.

8. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс).

9. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Морську адміністрацію.

IV. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

10. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

11. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Морської адміністрації, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

12. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

13. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

14. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

15. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

16. Для формування складу Громадської ради Морська адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).

17. Якщо при Морській адміністрації вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Морською адміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Морська адміністрація затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

18. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники Морської адміністрації.

19. Персональний склад ініціативної групи Морська адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

20. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Морська адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

21. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте в порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства Морської адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики в аграрній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

22. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, на відповідність встановленим вимогам Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (далі – Типове положення) ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 7 календарних днів.

23. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим вимогам Типового положення ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

24. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановлених Типовим положенням;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 10 цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

25. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Морської адміністрації, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Морської адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

26. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

27. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Морській адміністрації.

28. Морська адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

29. Морська адміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

30. Члени Громадської ради мають право:

 • вносити свої пропозиції та брати участь в обговоренні питань, що плануються до розгляду на засіданні Громадської ради та її робочих органів;
 • інформувати Громадську раду про свою діяльність;
 • брати участь в голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є;
 • пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;
 • бути членами комітетів (не більше двох одночасно), комісій, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;
 • ініціювати залучення фахівців в якості експертів та консультантів для участі в засіданнях Громадської ради та її робочих органів;
 • у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, яка вноситься до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу;
 • подавати до секретаря у письмовій формі власну думку в разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу для оголошення її під час засідання.

31. Члени Громадської ради зобов'язані особисто брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

32. Члени Громадської ради не можуть виступати від імені Громадської ради або її робочого органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень за підписом голови Громадської ради.

33. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних (хвороба, відрядження, відпустка) причин (більше ніж два рази підряд);
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви;
 • обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;
 • смерті члена Громадської ради.

34. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

35. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Морської адміністрації на підставі протоколу засідання Громадської ради.

Морська адміністраія оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

36. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Морська адміністрація вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу Громадської ради.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

37. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення.

38. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

39. Повноваження голови Громадської ради та/або його заступника припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради, до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

40. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії Морської адміністрації.

41. За заявою Громадської ради Голова Морської адміністрації може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Морської адміністрації.

42. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, керівника Морської адміністрації або однієї третини загального складу її членів.

43. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, електронною поштою доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.

44. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

45. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Морської адміністрації, його заступник або інший уповноважений представник Морської адміністрації.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

46. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Морською адміністрацією.

Рішення Морської адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Морської адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

47. Для об’єднання можливостей інститутів громадянського суспільства і ефективного виконання Громадською радою своїх завдань, вона може створювати комітети з числа членів Громадської ради. Комітети в своєму складі можуть мати підкомітети, комісії. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комітетів (підкомітетів, комісій) визначаються рішенням Громадської ради та оформлюються протоколом.

48. Комітети попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Засідання комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та у разі потреби. Рішення комітетів приймаються більшістю від загальної чисельності присутніх на засіданні членів Громадської ради і оформлюються протокольно.

49. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів органів влади у складі Громадської ради утворюються тимчасові робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

50. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності членів робочого органу та оформлюються протокольно.

51. Для оперативного вирішення організаційних питань своєї діяльності Громадська рада може утворювати Правління Громадської ради, до складу якого входять: голова, заступники голови, голови комітетів Громадської ради та секретар Громадської ради.

52. Громадська рада, з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій, затверджує план роботи на календарний рік.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Морської адміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Морської адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

VIІ. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

53. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

 • коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації Морської адміністрації.

54. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом Морської адміністрації.

55. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – четвертим цього пункту, Морська адміністрація утворює протягом 15 календарних днів, відповідно до вимог пункту 16 цього положення, ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

VIII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

56. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Морської адміністрації в рубриці «Громадська рада».

57. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Морська адміністрація.