• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Методичні рекомендації із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Опубліковано 20 жовтня 2023 року, 17:40

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
20.10.2023 року № 362Методичні рекомендації із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

 

І. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою впровадження в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України  «Про запобігання корупції» (далі - Закон).


2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в таких значеннях:

анонімне повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), здійснене працівником Адміністрації судноплавства без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону;

повідомлення про корупцію – повідомлення про порушення вимог Закону, яке містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними у статті 3 Закону;

викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою – працівником Адміністрації судноплавства, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.


3. Адміністрація судноплавства в межах повноважень заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону усно або письмово, зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Адміністрації судноплавства, засоби електронного зв’язку,  шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об’єднань, професійних спілок.


ІІ. Права та гарантії захисту викривачів

1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

2. Викривач має право:

1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;

2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;

3) отримувати від Адміністрації судноплавства підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення про корупцію, яке він подав;

4) давати пояснення або відмовитися їх давати;

5) на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

6) на конфіденційність;

7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8) на відшкодування витрат у звязку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

9) на винагороду у визначених законодавством випадках;

10) на отримання психологічної допомоги;

11) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законодавством випадках;

12) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

4. Викривач може звернутися за роз’ясненням своїх прав до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації судноплавства (далі – Уповноважений підрозділ).


ІІІ. Захист трудових прав викривача

1. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку Голови Адміністрації судноплавства або безпосереднього керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, оцінювання, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

До негативних заходів впливу належать формально правомірні рішення і дії Голови Адміністрації судноплавства або безпосереднього керівника, які носять вибірковий характер, зокрема не застосовувались до інших працівників Адміністрації судноплавства у подібних ситуаціях раніше.

2. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов’язків не з його вини оплата праці на період його відсторонення здійснюється у розмірі середньої заробітної плати за останній рік.

3. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні трудового договору (контракту), наданні відповідних послуг у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здійсненні ними їхньої трудової діяльності, проходженні ними служби чи навчання, а також вживати до них будь-яких дискримінаційних заходів у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

4. Викривачу, його близьким особам, права яких порушено всупереч положенням пунктів 1–3 цього розділу, гарантується поновлення їхніх порушених прав.

5. Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі (посаді) розглядається більше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

6. За наявності підстав для поновлення на роботі викривача, звільненого у зв’язку із здійсненням ним, його близькою особою повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, та за його відмови від такого поновлення йому виплачується грошова компенсація у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а в разі неможливості поновлення – у розмірі дворічного середнього заробітку.


IV. Право викривача на конфіденційність, анонімність та отримання інформації

1. Посадовим особам Адміністрації судноплавства заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені факти, крім випадків, установлених законодавством.


2. Якщо законодавством дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.

3. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законодавством.

4. Викривач має право отримувати інформацію про стан і результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку зі здійсненням ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

5. Інформація про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування надається викривачу за його заявою посадовою особою Адміністрації судноплавства, відповідальною за розгляд, проведення перевірки та/або розслідування у зв’язку зі здійсненим викривачем повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, не пізніше п’яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.

6. Викривачу може виплачуватись винагорода в розмірах та в порядку, встановлених статтею 53-7 Закону.


V. Повноваження Уповноваженого підрозділу щодо формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

Уповноважений підрозділ:

співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

надає працівникам Адміністрації судноплавства методичну допомогу та консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

надає викривачу роз’яснення щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації за його повідомленням, у випадках, коли отримана інформація не належить до компетенції Адміністрації судноплавства, в порядку, передбаченому статтею 53-2 Закону.
Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції                                              Єгор СЕРГЄЄВ