• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на 2023 – 2025 роки

Опубліковано 07 липня 2023 року, 11:17

І. Засади антикорупційної політики Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

1. Антикорупційна програма Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на 2023–2025 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з урахуванням положень Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 (далі – Методологія), та Порядку подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції  України 17.02.2022 за № 220/37556.

Цією Антикорупційною програмою Адміністрація судноплавства, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що державні службовці та працівники Адміністрації судноплавства у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть усіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством та Антикорупційною програмою.

Адміністрація судноплавства заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.


2. Завдання Голови Адміністрації судноплавства стосовно запобігання та протидії корупції в Адміністрації судноплавства:

1) демонстрація лідерської позиції у впровадженні управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності Адміністрації судноплавства;

2) підтримка напряму запобіганню і протидії корупції у діяльності Адміністрації судноплавства, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції, особиста участь у антикорупційних заходах Адміністрації судноплавства;

3) прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;

4) сприяння поширенню інформації щодо важливості впровадження управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності Адміністрації судноплавства, здійснення загального керівництва та контролю за процесом управління корупційними ризиками, аналізу ефективності управління корупційними ризиками та сприяння постійному удосконаленню процесів управління корупційними ризиками;

5) утворення самостійного та функціонально незалежного уповноваженого підрозділу (визначення / призначення уповноваженої особи) та забезпечення його (її) організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього (неї) завдань; забезпечення гарантій незалежності та періодичного підвищення кваліфікації уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) як координатора роботи з управління корупційними ризиками;

6) своєчасне реагування на можливі факти порушень Антикорупційної програми, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.


3. Завдання начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції стосовно запобігання та протидії корупції в Адміністрації судноплавства:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Адміністрації судноплавства, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Голові Адміністрації судноплавства;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Адміністрації судноплавства та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі в територіальних (міжрегіональних) органах, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (далі – юридичні особи, що належать до сфери управління Адміністрації судноплавства);

7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління Адміністрації судноплавства;

8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

9) інформування Голови Адміністрації судноплавства, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.


4. Завданням керівників структурних підрозділів Адміністрації судноплавства є забезпечення в межах повноважень реалізації антикорупційної політики Адміністрації судноплавства шляхом виконання заходів Антикорупційної програми та заходів впливу на корупційні ризики.


5. Завдання державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства стосовно запобігання та протидії корупції в Адміністрації судноплавства:

1) дотримання антикорупційної політики Адміністрації судноплавства, Антикорупційної програми під час виконання посадових обов’язків;

2) надання членам робочої групи з оцінки корупційних ризиків достовірної інформації стосовно середовища Адміністрації судноплавства, корупційних ризиків у її діяльності; участь у передбачених Методологією опитуваннях (анкетуваннях), інтерв’юваннях;

3) проходження періодичного навчання з питань запобігання та протидії корупції;

4) надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної політики Адміністрації судноплавства, Антикорупційної програми;

5) повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, недотримання внутрішніми заінтересованими сторонами антикорупційної політики Адміністрації судноплавства, Антикорупційної програми.


6. Антикорупційна програма розроблена на середньостроковий період і є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою за попередній період.

Антикорупційна програма за попередній період зосереджувалась на питаннях, пов’язаних зі створенням системи антикорупційних інструментів, та розбудові в Адміністрації судноплавства системи антикорупційних заходів, що мали забезпечити формування серед її співробітників нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Згідно з результатами оцінки виконання Антикорупційної програми за попередній період в Адміністрації судноплавства удосконалено систему запобігання корупції, прийнято розпорядчі акти, спрямовані на впровадження механізмів прозорості, доброчесності та мінімізації (усунення) корупційних ризиків у діяльності Адміністрації судноплавства.


7. Метою прийняття Антикорупційної програми є впровадження ефективної системи запобігання корупції в діяльності Адміністрації судноплавства, подальше застосування та удосконалення механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків, формування негативного ставлення до корупції та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Адміністрації судноплавства, а також правової обізнаності громадян про права, свободи та законні способи захисту з метою свідомої відмови від корупційних механізмів розв’язання проблем.


8. В основу розроблення Антикорупційної програми покладено принципи:

1) законності, тобто відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України та іншим нормативно-правовим актам у сфері запобігання корупції;

2) верховенства права, тобто формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності;

3) прозорості, тобто відкритості та публічності процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики як основи для мінімізації корупційних ризиків у її діяльності;

4) інклюзивності, тобто забезпечення участі громадськості та державних службовців і працівників Адміністрації судноплавства у формуванні антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Адміністрації судноплавства;

5) оперативності, тобто своєчасне запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики;

6) адаптованості, тобто врахування сфери діяльності Адміністрації судноплавства, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і функцій Адміністрації судноплавства;

7) справедливості, тобто забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;

8) об’єктивності та неупередженості, тобто врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції в діяльності Адміністрації судноплавства для досягнення мети Антикорупційної програми.


9. Антикорупційна політика Адміністрації судноплавства ґрунтується на таких підходах:

1) дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

2) нетерпимість до корупції;

3) відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;

4) пріоритетність додержання прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб;

5) ефективність та законність використання бюджетних коштів;

6) створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (додаток 1) визначені за такими напрямами:

1) забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції та нормативно-правове регулювання;

2) реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції;

3) здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

4) формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

5) запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами;

6) співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.


10. Питання запобігання та протидії корупції в Адміністрації судноплавства регулюють:

1) Закон;

2) Положення про Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 212;

3) Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536;

4) Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555;

5) Порядок подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 220/37556;

6) Антикорупційна програма Адміністрації судноплавства на відповідний період;

7) Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, затверджене наказом Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 13.07.2022 № 177;

8) Методичні рекомендації щодо обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, затверджені наказом Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 06.03.2023 № 76;

9) наказ Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 13.04.2023 № 142 «Про утворення робочої групи з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України»;

10) наказ Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 14.06.2023 № 215 «Про внесення зміни до складу робочої групи з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України».

 

ІІ. Оцінювання корупційних ризиків

1. Відповідно до частини другої статті 19 Закону, пункту 1 розділу ІІ,
пункту 2 розділу ІІІ Методології, з метою розроблення та впровадження інструментів доброчесності в діяльності Адміністрації судноплавства видано наказ Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 27.03.2023 № 117 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України» (далі – Наказ № 117), яким доручено провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності Адміністрації судноплавства у форматі самооцінювання.


2. Згідно з наказом Адміністрації судноплавства від 13.04.2023 № 142 «Про утворення робочої групи з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України» утворено робочу групу з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (далі – Робоча група), затверджено її персональний склад і Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Наказом Адміністрації судноплавства від 14.06.2023 № 215 «Про внесення зміни до складу робочої групи з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України» внесено зміну до персонального складу Робочої групи у зв’язку з кадровими змінами.


3. До складу Робочої групи включено представників структурних підрозділів Адміністрації судноплавства, які подавали свої кандидатури на виконання Наказу  № 117 та які за своїми діловими, моральними якостями та професійним рівнем здатні виконувати обов’язки членів Робочої групи і забезпечити об’єктивні та неупереджені результати оцінювання корупційних ризиків.

Водночас до діяльності Робочої групи залучались інші державні службовці та працівники Адміністрації судноплавства.

З метою залучення представників від громадськості до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Адміністрації судноплавства на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства опубліковано Наказ № 117, яким представникам зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) надано строк надання кандидатур для включення до складу Робочої групи шляхом направлення пропозицій на електронну адресу Адміністрації судноплавства, та розміщено повідомлення про початок роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Адміністрації судноплавства. Однак на адресу Адміністрації судноплавства не надходили пропозиції від представників громадськості для включення їх до складу Робочої групи.

З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 26.04.2023 для членів Робочої групи проведено вступний тренінг.

Також Робочою групою узгоджено організаційні питання своєї діяльності та складено План оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності Робочої групи з урахуванням функцій Адміністрації судноплавства, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища Адміністрації судноплавства (протокол засідання Робочої групи від 26.04.2023 № 1).


4. На підставі зібраних та задокументованих відомостей Робочою групою визначено вразливі до корупції функції Адміністрації судноплавства (протокол засідання Робочої групи від 11.05.2023 № 2):

1) планування закупівель, формування тендерної документації;

2) добір персоналу в апарат Адміністрації судноплавства;

3) організація роботи щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;

4) здійснення державного нагляду за виконанням на українських суднах і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора);

5) здійснення державного нагляду за відповідністю іноземних суден незалежно від прапора, що заходять у морські порти України, вимогам щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені міжнародними договорами України (контроль держави порту);

6) робота з персональними даними під час здійснення Адміністрацією судноплавства функцій, передбачених законодавством;

7) запобігання та виявлення корупції;

8) розгляд звернень;

9) організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів;

10) державний нагляд (контроль);

11) складання протоколів про адміністративні правопорушення;

12) ведення реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

13) представлення інтересів Адміністрації судноплавства в судах;

14) надання адміністративних послуг;

15) надання адміністративних послуг у сфері реєстрації суден;

16) підготовка та дипломування моряків, зокрема під час здійснення оглядів підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та навчально-тренажерних закладів, що проводять підготовку судноводіїв малих суден; видачі посвідчення особи моряка; видачі кваліфікаційних документів морякам.


5. Джерела інформації, які використовувались під час оцінювання корупційних ризиків:

1) Антикорупційна програма Адміністрації судноплавства за попередній період;

2) результати опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін;

3) плани діяльності Адміністрації судноплавства, плани реформування, програми розвитку, нові проєкти та інші програмні документи Адміністрації судноплавства;

4) результати аудитів, перевірок, проведених щодо Адміністрації судноплавства, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси;

5) звернення та скарги на діяльність Адміністрації судноплавства, її окремих працівників;

6) матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань, рішення судів у справах про притягнення працівників Адміністрації судноплавства до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, рішення судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники;

7) аналітичні матеріали за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані з діяльністю Адміністрації судноплавства;

8) відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Адміністрації судноплавства та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси.


6. Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом:

1) збору інформації та аналізу вищенаведених джерел інформації;

2) аналізу нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Адміністрації судноплавства;

3) проведення опитування (анкетування) державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства, а також зовнішніх заінтересованих сторін Адміністрації судноплавства.


7. За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій від внутрішніх, зовнішніх заінтересованих сторін членами Робочої групи здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол засідання Робочої групи від 06.07.2023 № 3). 

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.

Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні імовірності реалізації, наслідків та рівнів корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики зазначені у реєстрі ризиків (додаток 2).


ІІІ. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Для досягнення цілей, визначених Антикорупційною програмою, з метою підтримання рівня знань державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень в Адміністрації судноплавства заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції (додаток 3).

Формами проведення навчальних заходів є лекції, тренінги, семінари.


2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції здійснює заходи з поширення інформації з питань антикорупційного законодавства шляхом:

1) розміщення на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства в розділі «Протидія корупції» інформації щодо нормативно-правових актів у сфері антикорупційного законодавства та іншої необхідної інформації (лекційні та методичні матеріали тощо);

2) поширення серед державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства інформації щодо доступних на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, відеокурсів, підготовлених Національним агентством, Національним агентством України з питань державної служби чи іншими органами державної влади;

3) проведення консультаційної роботи серед державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів;

4) проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб’єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону.

Також у разі організації Національним агентством, Національним агентством України з питань державної служби чи іншими органами державної влади семінарів, засідань круглих столів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства буде забезпечена участь державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства, у тому числі співробітників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.

З метою забезпечення організації навчань з питань запобігання та виявлення корупції серед працівників підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації судноплавства, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції надає сприяння та методичну допомогу відповідним уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції підприємств.

Крім того, Антикорупційна програма після її затвердження та погодження в передбаченому Законом порядку буде розміщена на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства та перебуватиме у вільному доступі для державних службовців і працівників Адміністрації судноплавства та громадськості.

 

ІV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

1. Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється не рідше ніж один раз на півроку Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації судноплавства, який інформує про стан виконання Антикорупційної програми Голову Адміністрації судноплавства.

Моніторинг полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу організації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики Адміністрації судноплавства, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів, заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування та інших заходів.

Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачені Антикорупційною програмою.

Керівники структурних підрозділів Адміністрації судноплавства, відповідальні за виконання заходів Антикорупційної програми, у межах повноважень щопівроку (до 05 січня та до 05 липня) надають Відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про виконання заходів Антикорупційної програми, їх актуальність, а у разі невиконання або невчасного виконання окремих  заходів – інформують про причини, які до цього призвели.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми, який містить інформацію про кількість виконаних заходів Антикорупційною програмою та їх частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді (І півріччя, календарний рік).

У разі виявлення недоліків у положеннях Антикорупційної програми у звіті наводяться пропозиції щодо їх усунення та проведення за потреби додаткового оцінювання корупційних ризиків, перегляду Антикорупційної програми.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми щопівроку (до 15 січня та 15 липня) подається Голові Адміністрації судноплавства для прийняття рішень та розміщується на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства.

Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства.


2. З метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу проводиться оцінка виконання Антикорупційної програми.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після спливу строку, на який вона приймалася, але не пізніше ніж до 28.02.2026.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми визначається:

прогрес у відсотках стосовно досягнення індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;

загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою та наведених у абзаці третьому пункту 1 розділу VII Методології як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу із відповідної категорії;

загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми визначається стан досягнення передбачених нею цілей на підставі таких індикаторів:

відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них (20 % корупційних ризиків усунуто – індикатор досягнуто на 100 %; 10 % корупційних ризиків усунуто –  індикатор досягнуто на 75 %; 5 % корупційних ризиків усунуто – 50 % відповідно);

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них (рівень 20 % корупційних ризиків знижено – індикатор досягнуто на 100 %; рівень 10 % корупційних ризиків знижено –  індикатор досягнуто на 75 %; рівень 5 % корупційних ризиків знижено – 50 % відповідно);

відсоток державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції (90 % працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 100 %; 75 % працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 75 %; 50 % працівників пройшли навчання – 50 % відповідно);

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльність Адміністрації судноплавства стала більш прозорою (20 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 100 %; 10 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 75 %; 5 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 50 %).

Джерелами інформації для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми є:

звіти про стан виконання Антикорупційної програми;

результати опитувань (анкетувань), інтерв’ювань внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

результати проведених консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами;

повідомлення про можливі випадки корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону і порушень Антикорупційної програми;

рішення про притягнення державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

інформація про результати проведення Національним агентством перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих державним службовцями та працівниками Адміністрації судноплавства у встановленому законодавством порядку (у разі їх проведення та інформування організації про результати);

акти планових (позапланових) перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Адміністрації судноплавства, які складало Національне агентство (у разі їх проведення);

дослідження, у тому числі наукові, соціологічні тощо, з питань запобігання та протидії корупції в Адміністрації судноплавства;

результати громадського контролю стану виконання Адміністрацією судноплавства антикорупційного законодавства;

результати проведеної громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів Адміністрації судноплавства;

відомості, розміщені у засобах масової інформації;

інші джерела.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства.

Оцінка виконання Антикорупційної програми та пропозиції з удосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються під час підготовки Антикорупційної програми Адміністрації судноплавства на наступний період.


4. Антикорупційна програма переглядається у таких випадках:

зміни у середовищі Адміністрації судноплавства (організаційній структурі, функціях та процесах Адміністрації судноплавства) (за потреби);

внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність Адміністрації судноплавства;

виявлення за результатами моніторингу її виконання невідповідностей / недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;

ідентифікація нових корупційних ризиків;

відмова Національного агентства у погодженні Антикорупційної програми;

врахування організацією пропозицій до Антикорупційної програми, наданих Національним агентством;

інші випадки, передбачені законодавством.

Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, яке здійснюється в установленому Методологією порядку.

До змін до Антикорупційної програми належать:

включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною програмою заходів;

оновлення інформації, викладеної у реєстрі ризиків;

внесення до Антикорупційної програми змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст (перейменування організації, її структурних підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які містяться посилання в Антикорупційній програмі, зміна персональних даних особи – виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру).

У разі наявності підстав, передбачених у пункті 1 розділу VIII Методології, начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції або інший співробітник Адміністрації судноплавства ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін.

Підготовлений проєкт змін до Антикорупційної програми подається на розгляд Голові Адміністрації судноплавства.

Зміни до Антикорупційної програми оформлюються наказом Адміністрації судноплавства та протягом трьох робочих днів з дня видання відповідного наказу надсилаються до Національного агентства. Зміни до Антикорупційної програми вводяться в дію з дати їх погодження Національним агентством в установленому Законом порядку.

Додаток 1 до АП завдання та заходи.docx

Додаток 2 до АП реєстр ризиків.docx

Додаток 3 до АП навчальні заходи.docx