• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України та затвердження положення про неї

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 07 вересня 2018 № 44
Опубліковано 07 вересня 2018 року, 14:33
втратив чинність

а виконання ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, н а к а з у ю:

        1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України (далі – Комісія) у складі згідно з додатком.

        2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація), що додається.

        3. Комісії:

        3.1 Провести оцінку корупційних ризиків у Морській адміністрації.

        3.2 До 30 вересня 2018 підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Морській адміністрації.

        3.2 На підставі звіту за результатами оцінки корупційних ризиків підготувати проект Антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України для подання на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

        4. Відділу баз даних та програмного забезпечення Департаменту надання адміністративних послуг забезпечити оприлюднення цього наказу з додатками на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.

        5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

     

Голова Д.Петренко

Додаток
до наказу Державної служби морського та річкового транспорту України
від 07.09.2018 року № 44

СКЛАД
комісії з оцінки корупційних ризиків
у Державній службі морського та річкового транспорту України

        Балибердін Д. О., заступник Голови Державної служби морського та річкового транспорту України.

        Кулага Ю.В., завідувач Сектору матеріально-технічного забезпечення Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності.

        Ситник С. Г., заступник директора Департаменту – начальник відділу нормативних актів Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин.

        Басенко І. А., головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

        Василенко В. Л., начальник Управління організації роботи та документообігу;

        Брацейко С. М., заступник начальника управління – начальник відділу – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності;

        Ченчик А. М., начальник відділу контролю за забезпеченням безпеки судноплавства Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті;

        Ворона Ю. М., начальник відділу баз даних та програмного забезпечення Департаменту надання адміністративних послуг;

        Ветлинська О. В., завідувач сектору взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ;

        Атаманчук О.П., заступник начальника Подільсько-Карпатського міжрегіонального управління.

        Терехова П. О., головний спеціаліст відділу державної служби Управління персоналом.

 Головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції      І.БАСЕНКО

       


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 07.09.2018 року № 44

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків
у Державній службі морського та річкового транспорту України

        1. Це Положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія) у Державній службі морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація).

        2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою визначення, аналізу та проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації.

        3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

        4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Морської адміністрації або під час її періодичного перегляду.

        5. До складу Комісії включаються представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції та інші державні службовці та працівники апарату Морської адміністрації за пропозиціями їх керівників.

        6. За згодою до складу Комісії включаються представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Морської адміністрації та мають досвід роботи у сфері її діяльності.

        7. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

        8. Склад Комісії формується за поданням уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції Морської адміністрації та затверджується наказом Морської адміністрації. Голова Комісії, його заступник та секретар обираються на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

        9. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду. Голова Комісії має заступника. У разі відсутності голови Комісії, його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

         10.Секретар Комісії:

        1) готує проект порядку денного засідання комісії;

        2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

        3) оформлює протоколи засідань Комісії;

        4) здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданні Комісії, у встановлені терміни;

        5) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи комісії.

        11. Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких основних етапів:

        організаційно-підготовчі заходи;

        ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

        оцінка корупційних ризиків;

        складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

        12. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується її головою. У робочому плані відображається інформація про:

        об’єкти оцінки корупційних ризиків;

        джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

        методи та способи оцінки корупційних ризиків;

        осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту;

        строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

        Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

        13. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

        1) одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії або його заступника від посадових осіб Морської адміністрації інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

        2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, а також інших працівників Морської адміністрації (за погодженням з їх керівниками);

        3) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

        14. Члени Комісії мають право:

        1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

        2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

        3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

        4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

        15. Члени Комісії зобов’язані:

        1) брати участь у засіданнях Комісії;

        2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

        3) бути неупередженими та об’єктивними;

        4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень;

        5) не допускати конфлікту інтересів;

        6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

        7) дотримуватися високої культури спілкування.

        16. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

        17. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

        18. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії і зберігається в уповноваженому підрозділі з питань запобігання корупції Морської адміністрації. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після засідання.

        19. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

        20. Засідання Комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або переглядом антикорупційної програми Морської адміністрації. Засідання Комісії проводяться з ініціативи голови Комісії.

        21. За результатами оцінки корупційних ризиків у Морській адміністрації Комісія готує звіт, який затверджується Головою та включається до антикорупційної програми Морської адміністрації на відповідний період.

       

Головний спеціаліст Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

 І. БАСЕНКО