• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про звернення громадян

Опубліковано 20 лютого 2019 року, 17:27

Згідно зі статтею 1 розділу Закону «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їхніх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою на їх порушення.

Порядок розгляду звернень громадян

     Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України "Про звернення громадян". Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Державна служба морського та річкового транспорту України розглядає пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги громадян) (далі – звернення).



Вимоги до звернення





     Звернення може подавати як окрема особа (індивідуальне), так і група осіб (колективне).

     Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну "гарячу лінію" та записується (реєструється) посадовою особою підрозділу.

     Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до Морської адміністрації особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Звернення, що подаються в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб, приймаються від їх законних представників.

   Письмове звернення також може бути надіслане електронною поштою та через систему міжвідомчої електронної взаємодії (далі – СЕВ ОВВ) чи будь-яким іншим способом за допомогою мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Законом України «Про звернення громадян» стаття 8 не підлягають розгляду та вирішенню:

  • повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, про що повідомляють особі, яка подала звернення;
  • письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором та анонімні згідно зі статтею 8 Закону України «Про звернення громадян»;
  • скарги, подані з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
  • звернення осіб, визнаних судом недієздатними;
  • рішення про припинення розгляду такого звернення приймає Голова Морської адміністрації, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

     У разі недотримання цих вимог звернення не пізніше як через десять днів від дня його надходження повертається заявнику з відповідним роз’ясненням за умови наявності поштової чи електронної адреси або відомостей про інші засоби зв’язку з ним.

   Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.


Строки розгляду звернень громадян





     1. Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних  днях,   починаючи від дня реєстрації таких звернень. Датою виконання звернень громадянина є дата реєстрації відповіді на нього.

      2. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у строк, що не перевищує одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях , отримати додаткові матеріали чи опрацювати великий об’єм інформації, строк розгляду звернень громадян за рішенням Голови  Морської адміністрації на підставі пропозиції головного виконавця може бути продовжено з повідомленням про це осіб, які подали звернення. Не пізніше ніж за день до закінчення раніше визначеного строку повідомлення про продовження строку розгляду звернення із зазначенням причини направляється заявникові. Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

     3. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Морської адміністрації , таке звернення відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляють заявника. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення Морською адміністрацією, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

      4. Повідомлення щодо прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» надсилається у строк, визначений статтею 20 Закону України «Про звернення громадян».

     5. Звернення, що підлягає поверненню відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його реєстрації.